Menu

Vergoedingen, verstrekkingen & werkkostenregeling

Mettom is werkgeven zoveel makkelijker

Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn gebonden aan regels en kaders. Deze pagina geeft je de benodigde handvatten om vergoedingen dan wel verstrekkingen richting werknemers juist in te zetten.

De werkkostenregeling

De hoofdregel is dat loon al hetgeen is wat een werknemer geniet. Dit is het brutoloon, maar ook alle vergoedingen en verstrekkingen die de werknemer ontvangt. De zogeheten werkkostenregeling is van toepassing indien de vergoedingen en verstrekkingen worden verstrekt door of via Mettom. Er zijn andere regels van toepassing indien je als opdrachtgever de vergoeding of verstrekking rechtstreeks verstrekt aan de werknemer van Mettom, dus zonder tussenkomst van Mettom.

Wij adviseren:

  • vergoedingen die aan de werknemer van Mettom worden verstrekt via de salarisadministratie van Mettom te laten verlopen;
  • verstrekkingen ook zo veel mogelijk via Mettom te laten verlopen.

Hieronder geven wij een korte uitleg.

Vergoedingen en verstrekkingen

Vergoedingen zijn betalingen aan de werknemer voor door de werknemer gemaakte kosten in het kader van zijn dienstbetrekking. Een voorbeeld is een reiskostenvergoeding.

Verstrekkingen zijn zaken die worden verstrekt/ter beschikking worden gesteld aan de werknemer in het kader van de dienstbetrekking. Een voorbeeld is een telefoon van de zaak.

Door Mettom of via Mettom verstrekt

Op deze vergoedingen en verstrekkingen is de werkkostenregeling van toepassing. Onder de werkkostenregeling kan Mettom maximaal 1,2% van de totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. Over het meerdere is Mettom 80% eindheffing verschuldigd. Mettom toetst hierbij aan de fiscale loonsom die aan de door jou ingeleende werknemers kan worden toegerekend.

Niet alle vergoedingen en verstrekkingen worden tot de werkkosten gerekend:

  • Een werkgever kan bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, de zogenoemde gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Enkele voorbeelden zijn laptops, telefoons etc. mits noodzakelijk, reiskostenvergoedingen tot € 0,19 per kilometer, zakelijke maaltijden.
  • Vergoedingen voor intermediaire kosten. Dit zijn kort gezegd vergoedingen voor bedragen die de werknemer meestal in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet.
  • Kleine verstrekkingen uit een andere relatie dan de dienstbetrekking. Hierbij is sprake van een persoonlijke attentie met een maximale factuurwaarde van € 25 inclusief BTW die wordt gegeven in een situatie waarin ook anderen een attentie plegen te geven. Bijvoorbeeld een fruitmand voor de zieke werknemer.

Daarnaast zijn er vergoedingen en verstrekkingen die weliswaar als werkkosten worden aangemerkt, maar op nihil worden gewaardeerd. Dit zijn met name werkplek gerelateerde voorzieningen en werkkleding.

Voorbeeld berekening vrije ruimte:

De fiscale loonsom is € 500.000. De werkkosten zijn € 15.000. De fiscale uitwerking is dan als volgt:

Werkkosten: € 15.000
Vrije ruimte: € 6.000 (1,2% van € 500.000)
Heffingsgrondslag: € 9.000

Verschuldigde eindheffing € 7.200 (80% van € 9.000)

Door opdrachtgever rechtstreeks verstrekt

Een voorbeeld is de auto van de zaak die je als opdrachtgever aan de medewerker van Mettom ter beschikking stelt. Over het betreffende loon (bijtelling) wordt door Mettom loonheffing ingehouden en afgedragen.

Als Mettom op de hoogte is van de vergoeding, dan moet deze meegenomen worden in de verloning. Wij dienen hierover geïnformeerd te worden. Als Mettom geen weet heeft van de vergoeding dan dient de werknemer dit uiteindelijk zelf aan te geven in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Verstrekkingen, zoals een kerstpakket, die je als opdrachtgever rechtstreeks verstrekt aan een medewerker van Mettom behoren tot het inkomen van deze werknemer. Dit betekent dat de werknemer de waarde van de verstrekking in principe moet aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting. Je kunt dit als opdrachtgever voorkomen door zelf de belasting te voldoen, de zogeheten ‘eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers’. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling heb je een loonheffingennummer nodig. Als de waarde van de verstrekking niet meer is dan € 136, bedraagt het tarief 45%. Is de waarde meer dan € 136, dan is over het volledige bedrag een tarief van 75% van toepassing. Deze belastingheffing kun je mogelijk voorkomen door de verstrekking via Mettom te laten verlopen. Indien er voldoende ruimte is, dan wordt deze verstrekking ten laste gebracht van de vrije ruimte en wordt bovenstaande eindheffing voorkomen.

Werkkostenformulier

Vergoedingen aan de werknemer dienen via de salarisadministratie van Mettom te verlopen. Wij adviseren om de verstrekkingen ook aan Mettom door te geven. Mettom kan mogelijk gebruik maken van de vrije ruimte, wat resulteert in minder belastingdruk voor jou als opdrachtgever of voor de betreffende werknemer. Verstrekkingen kun je doorgeven middels ons werkkostenformulier.

Het bovenstaande is een globale uiteenzetting. De werkkostenregeling kent een zeer uitgebreide en gedetailleerde wet- en regelgeving. Voor meer informatie en uitleg kun je uiteraard ook terecht bij je eigen accountant. 

Contact

E: info@mettom.nl
T: 040 - 82 00 398

 06 - 36 23 50 36

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

Menu